Sklep Kontakt

Niewystarczający przepływ powietrza w okapach

Autor: Bob Walters, regionalny inżynier serwisowy Donaldson Torit

Istnieje wiele artykułów i zasobów dotyczących prawidłowego projektowania i montażu nowych systemów odpylania, a także list kontrolnych i protokołów dotyczących konserwacji zapobiegawczej. W tej serii artykułów podjęto natomiast temat „Mój odpylacz nie działa. Co mam teraz zrobić?” Artykuły określą i zdefiniują najczęstsze tryby awarii w odpylaczu. Następnie opracują kroki w celu zdiagnozowania i ewentualnego rozwiązania problemów. Na potrzeby niniejszego artykułu odpylacz zostanie zdefiniowany ogólnie jako samooczyszczająca się jednostka z mediami — w szczególności stacja filtrów workowych lub kolektor z wkładem (nie uwzględniono cyklonów, kolektorów mgły i innych urządzeń).

Ta seria artykułów z poradami dotyczącymi konserwacji skoncentruje się na następujących czterech podstawowych trybach awarii:
 1. Nieszczelny odpylacz
 2. Niewystarczający przepływ powietrza w okapach (ten artykuł)
 3. Krótka żywotność filtra
 4. Problemy elektryczne

Tryb awarii to konkretny problem lub wada, która jest wynikiem lub objawem systemu niesprawnego lub działającego z niedostateczną wydajnością. Tryb awarii nie musi oznaczać całkowitej awarii lub braku działania. Określenie to jest używane tutaj do identyfikowania obszarów docelowych, które nie działają zgodnie z przeznaczeniem. W bardziej ekstremalnych przypadkach tryb awarii powoduje, że jednostka/system (lub proces produkcyjny) nie działa. Z pewnością istnieje wiele innych trybów awarii, ale najbardziej rozpowszechnione są cztery wymienione powyżej. Zapoznaj się z pozostałymi dwoma artykułami z poradami dotyczącymi konserwacji.

Uwaga: Ta seria celowo wyklucza tryby awarii związane z pożarem i wybuchem, które są bardziej złożone i zasługują na osobną analizę. Ponadto, rozważając wszelkie sugestie dotyczące rozwiązywania problemów lub działań naprawczych, należy zachować skrajną ostrożność. Nawet pozornie proste czynności powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany i przeszkolony personel z odpowiednim poziomem środków ochrony indywidualnej i środkami bezpieczeństwa, takimi jak blokada na klucz, ochrona przed upadkiem, protokoły w ograniczonej przestrzeni itp. Elementy elektryczne powinny być naprawiane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków. W razie wątpliwości należy wezwać specjalistę do wykonania wszystkich prac. Producent odpylacza prawdopodobnie będzie w stanie zapewnić lokalną rekomendację.

Porada dotycząca konserwacji nr 2: Niewystarczający przepływ powietrza w okapach

Na działanie okapu w układzie odpylania może wpływać wiele czynników, w tym słaby przepływ powietrza na okapie. Czynniki, które mogą obniżać wydajność, obejmują:

Wstępny projekt systemu

Zawsze sprawdzaj początkowe wymagania dotyczące przepływu powietrza przez okap, ponieważ wartość ta wymagała spełnienia szeregu kryteriów projektowych, w tym określenia optymalnej lokalizacji okapu. Zmienne określające wymaganą objętość powietrza obejmują stopień, w jakim okap otacza lub przykrywa proces, a także kształt i strukturę okapu. Każda z tych zmiennych wpływa na całkowitą ilość powietrza wymaganą do skutecznego działania okapu. Wentylacja przemysłowa: Podręcznik zalecanych praktyk (opublikowany przez ACGIH) określa metody szacowania wystarczających ilości powietrza na podstawie fizycznej lokalizacji i kształtu okapów. Ponowne potwierdzenie założeń przyjętych do początkowych szacunków objętości powietrza często ujawni różnice między początkowym założeniem projektowym a rzeczywistą konfiguracją okapu.

Modyfikacje projektu systemu

Jeżeli konstrukcja okapu wygląda dobrze, ale nadal wydaje się, że wydajność jest niewystarczająca z powodu niewystarczającej objętości powietrza, następnym krokiem jest potwierdzenie, że układ kanałów umożliwia prawidłowe rozprowadzanie powietrza do każdego okapu. Przegląd projektu wstępnego może ujawnić wyzwania lub niezamierzone modyfikacje projektu, które dostosowały rozprowadzanie powietrza w systemie.

Układ kanałów

Układ kanałów i konstrukcja systemu wymagają wielu decyzji projektowych, aby zapewnić pobieranie projektowej objętości powietrza z każdej lokalizacji okapu w systemie. W niektórych przypadkach normy lub przepisy mogą obejmować wymagania, takie jak konieczność otwarcia wszystkich okapów, podczas gdy w innych sytuacjach przepisy mogą zezwalać na zamykanie niektórych okapów, gdy powiązane urządzenie nie jest używane. W jeszcze innych sytuacjach wspólny element konstrukcyjny (bramki wydmuchowe) stosowany do precyzyjnego dostrajania lub równoważenia systemu może być regulowany przez pracowników, którzy mogą nie rozumieć projektu systemu lub ulegać ścieraniu/zużyciu. Oba te czynniki tworzą przypadkowo nowe schematy rozkładu przepływu powietrza w systemie. Przegląd projektu wstępnego w odniesieniu do warunków aktualnych może pomóc w identyfikacji czynników przyczyniających się do nieprawidłowego rozprowadzania powietrza. Jeżeli masz szczęście znaleźć dokument podsumowujący system w momencie jego uruchomienia, możesz porównać wartości początkowe z wartościami aktualnymi. Jeżeli nie masz dostępu do dokumentacji projektu wstępnego, konieczna może być ocena projektu w celu ustalenia, które problemy projektowe wpływają na nieprawidłowe rozprowadzanie przepływu powietrza do okapów. Ta ocena systemu powinna obejmować dodatki na spadki ciśnienia statycznego w kolektorach, a także wymagania dotyczące ciśnienia statycznego i wydajności wentylatorów. Podczas przeglądu projektu można sprawdzić wiele czynników, aby upewnić się, że przyjęte założenia odpowiadają konfiguracji systemu. Rozważając zgodność projektu systemu z aktualnym systemem, przemyśl następujące kwestie:

 • Czy projekt wstępny uwzględniał jakiekolwiek przyspieszenie powietrza w układzie?
 • Czy projekt odpowiada faktycznej długości i wielkości kanałów?
 • Czy projekt odpowiada liczbie i wielkości wszystkich kolan i odgałęzień?
 • Czy w projekcie uwzględniono istniejące kształty kanału wlotowego i wylotowego odpylacza?
 • Jakie zapotrzebowanie na energię zakładał projekt odpylacza? (Rozważ spadek ciśnienia na filtrach, gdy są zanieczyszczone, a nie czyste).
 • Czy projekt uwzględniał wpływ kanału na wydajność wentylatora (efekty systemowe)?

Zbadaj:

 • Kolana na wlocie lub wylocie wentylatora
 • Rozmiar kanału (czy jest mniejszy niż wlot wentylatora?)
 • Przepustnicę na wlocie lub wylocie
 • Brak kanału na wylocie wentylatora
 • Czy inne elementy systemu zostały uwzględnione w wymaganiach dotyczących ciśnienia statycznego wentylatora?

Uwzględnij:

 • Filtry końcowe na wylocie
 • Kanały powietrza powrotnego
 • Tłumiki ciągu wstecznego
 • Urządzenia do odcinania wybuchów
 • Komin wylotowy
Zwiększony opór w kanałach

Wiele z powyższych czynników może wpływać na działanie jednego lub kilku okapów w systemie, uniemożliwiając dostanie się odpowiedniej ilości powietrza do każdego okapu. Nagromadzenie się materiału w kanale, będące konsekwencją niskiej prędkości przenoszenia w systemie, może również powodować zmniejszenie przepływu do jednego lub kilku okapów w systemie.

Działanie systemu

Jeżeli filtry w kolektorze pracują przy podwyższonym spadku ciśnienia, zwiększony opór zmniejsza całkowitą objętość powietrza w każdym okapie. Jeżeli filtry były eksploatowane przez pewien okres, mogły po prostu osiągnąć efektywny koniec okresu użytkowania i należy je wymienić. Jeżeli jednak stosunkowo nowe filtry wykazują podwyższony spadek ciśnienia, konieczne może być zbadanie innej przyczyny.

Czy kolektor doświadczył ostatnio stanu krytycznego, który mógł przedwcześnie obniżyć wydajność filtra? Czy może kolektor doświadczył tymczasowej awarii w systemie czyszczenia, w wyniku której filtry nie zostały odpowiednio oczyszczone lub odnowione? Rozwiązanie tego drugiego problemu może pozwolić filtrom powrócić do bardziej oczekiwanych wartości spadku ciśnienia, tym samym przywracając ilość powietrza w systemie i zwiększając przepływ powietrza i wydajność okapu. Typowe problemy zmniejszające wydajność systemu czyszczącego dla filtrów czyszczonych impulsowo obejmują nieodpowiednie ciśnienie lub objętość dostępnego sprężonego powietrza. Jeżeli ciśnienie sprężonego powietrza jest wystarczające, problem może ujawnić sprawdzenie czasu impulsu (zarówno częstotliwości, jak i przerwy). Aby upewnić się, że wszystkie podzespoły są sprawne, zawsze korzystny jest przegląd stanu urządzeń. Wiele systemów czyszczenia impulsowego obejmuje elementy, takie jak zawory elektromagnetyczne, które mogą się zużywać i mogą wymagać okazjonalnej wymiany.

Wydajność okapu określa maksymalną wydajność systemu, jaką może osiągnąć kolektor, dlatego ważne jest zwrócenie uwagi na prawidłowe działanie okapów. Zwracając uwagę na wymagany przepływ powietrza przez okapy, można zapewnić ich ciągłą wydajność. Ponadto prawidłowo zaprojektowane okapy mogą osiągać wymaganą wydajność przy jednoczesnym oszczędzaniu powietrza i energii w zakładzie.

Zwracaj uwagę na okapy i przepływ powietrza. Oba te elementy są bardzo ważne!

Pomożemy Ci znaleźć optymalne rozwiązanie dla Twojej aplikacji.

Close