Sklep Kontakt

Trzy rzeczy, które podłączony odpylacz może przekazać kierownictwu działu BHP i ochrony środowiska

Jako kierownik działu BHP i ochrony środowiska zarządzasz ryzykiem związanym z bezpieczeństwem pracowników w miejscu pracy. Mogą one obejmować jakość powietrza w pomieszczeniu i/lub emisje odprowadzane do środowiska zewnętrznego. Musisz utrzymywać zawieszone cząstki stałe w dopuszczalnych granicach i być może zgłaszać zgodność instytucjom, takim jak Administracja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA) i Agencja Ochrony Środowiska (EPA).

Obowiązki te wymagają szczególnego zainteresowania wydajnością przemysłowego kolektora pyłu i dymów w Twoim zakładzie. To urządzenie jest przeznaczone do zasysania zanieczyszczonego powietrza z wnętrza pomieszczeń przez sieć okapów i kanałów, filtrowania cząstek stałych i wywiewania powietrza filtrowanego.

Normy OSHA dotyczące wentylacji 1926.57

„Wentylacja musi być zaprojektowana w sposób zapobiegający rozpraszaniu w powietrzu pyłów, oparów, mgieł, par i gazów w stężeniach powodujących szkodliwe narażenie. Wylot powietrza z każdego separatora pyłu oraz pyły, opary, mgły, pary lub gazy zbierane przez układ wyciągowy lub wentylacyjny powinny być odprowadzane do atmosfery zewnętrznej. Systemy zbierania, które zwracają powietrze do miejsca pracy, mogą być stosowane, jeżeli stężenia cząstek gromadzących się w powietrzu w miejscu pracy nie powodują szkodliwego narażenia pracowników”.    

Odpylacze to solidne urządzenia, które przy odpowiedniej konserwacji mogą działać przez wiele lat. Jeżeli jednak system filtracji nie będzie nadzorowany, mogą rozwinąć się ukryte problemy, które spowodują powrót pyłu do powietrza lub doprowadzą do przestoju kolektora.

Jako pracownik działu BHP musisz wiedzieć, czy urządzenia działają skutecznie i być powiadamianym, gdy tak nie jest. Musisz również szybko zbierać aktualne dane dotyczące wydajności, często dane dotyczące spadku ciśnienia (DP), w celu sporządzenia obowiązkowych raportów. To sprawia, że monitorowanie odpylacza jest ważnym zagadnieniem.

Monitorowanie przez IIoT dla filtracji powietrza

Do niedawna monitorowanie odpylacza i zbieranie danych o jego wydajności były w większości obiektów procesami ręcznymi. Podczas gdy większe zakłady mogą mieć zautomatyzowaną sieć kontroli, systemy te zwykle zarządzają tylko podstawowymi urządzeniami produkcyjnymi, pozostawiając odpylanie pomocnicze poza cyfrowym nadzorem, który pracownicy działu BHP uważają za ważny. Zazwyczaj kierownicy działu BHP musieli współpracować z personelem operacyjnym, aby dokonywać ręcznych odczytów wskaźników urządzeń zbierających pył.

Obecnie, wraz z pojawieniem się przemysłowego Internetu rzeczy (IIoT), monitorowanie odpylacza można zautomatyzować i zapewnić informowanie w czasie rzeczywistym. Internetowa usługa filtracji iCue™ firmy Donaldson zapewnia ciągłe monitorowanie, które jest tanie, bezpieczne oraz proste w instalacji i obsłudze.

Aby wdrożyć usługę iCue™, technik umieszcza bezprzewodową bramkę komórkową ze zintegrowanymi czujnikami po stronie odpylacza. Bramka przekazuje dane czujnika bezpośrednio do aplikacji internetowej, bez konieczności łączenia się z wewnętrznym systemem automatyki zakładu. System jest łatwy do wdrożenia, ponieważ nie wymaga integracji z systemami informatycznymi. 

Podczas pracy odpylacza usługa iCue™ automatycznie monitoruje stan maszyny. Jeżeli wykryje osiągnięcie określonych przez użytkownika poziomów alarmowych, powiadomienie przez e-mail lub SMS może zwrócić uwagę pracownika w odpowiednim czasie. Co tydzień otrzymujesz również raporty o stanie maszyny, które zapewniają wgląd w to, czy działasz w zakresie dopuszczalnych wartości granicznych.

Istotne wskaźniki na potrzeby BHP

Zazwyczaj istnieją trzy zestawy danych na temat odpylaczy, które są bardzo istotne dla specjalistów w dziedzinie BHP: spadek ciśnienia (DP), monitorowanie trendów cząstek stałych i względny przepływ powietrza. Internetowa usługa filtracji iCue™ może w prosty i dokładny sposób monitorować wszystkie trzy parametry za pomocą dedykowanych czujników. Oto dlaczego te trzy pomiary mają znaczenie:

1.     Spadek ciśnienia

Spadek ciśnienia (DP) to różnica między ciśnieniem powietrza przed i za filtrami w odpylaczu. Stały poziom DP jest ogólnie uważany za istotny wskaźnik prawidłowego działania odpylacza. Dlatego DP jest obecnie najczęstszym wskaźnikiem stosowanym w odpylaczach, a podawanie jego wartości jest wymagane w wielu raportach w celu sprawdzenia zgodności instalacji z zezwoleniami dotyczącymi jakości powietrza. 

Po ustaleniu dopuszczalnego zakresu DP odchylenia mogą sygnalizować problem w kolektorze. Zwiększenie DP zwykle wskazuje, że filtry zaczynają się zatykać i konieczne może być zaplanowanie wymiany. Wzrost wartości DP do określonego wcześniej poziomu może sygnalizować konieczność natychmiastowej wymiany filtra. Z drugiej strony szybki spadek DP może sygnalizować, że filtry zostały rozdarte lub uszkodzone i nie zapewniają już odpowiedniej filtracji.

Ciągłe monitorowanie DP poprzez automatyczne zapewnianie tej informacji może pomóc w uniknięciu zakłóceń funkcjonowania fabryki w wyniku naruszenia zgodności. Gdy spadek ciśnienia zostanie nałożony na względny przepływ powietrza (omówiony poniżej), zespoły BHP mogą obserwować stan filtrów i wykrywać, kiedy wentylator nie jest w stanie utrzymać projektowanego przepływu przez coraz bardziej obciążone filtry. Przy danym poziomie DP można z wyprzedzeniem określać osiągnięcie przez filtry obciążenia ostatecznego i proaktywnie je wymieniać.

Dokładne dane dotyczące zgodności w czasie rzeczywistym

Ręczne zbieranie danych do raportów dotyczących odpylania może być uciążliwe. W wielu obiektach menedżerowie ds. BHP powierzają rejestrowanie danych przez okres dni lub tygodni personelowi operacyjnemu. Dane muszą być gromadzone, a pisemne notatki przekazywane do raportu zgodności. Ręczny proces i opóźnienia powodują, że informacje są podatne na błędy, a nawet szybko ulegają dezaktualizacji.

Internetowa usługa filtracji iCue™ zapewnia bieżące informacje w czasie rzeczywistym bez konieczności udawania się na miejsce lub polegania na innych podmiotach podczas zbierania danych. Monitorowanie jest ciągłe, a raporty przekazywane są bezpośrednio do laptopa — jest to szczególnie pomocne w przypadku pracy poza zakładem lub nadzorowania wielu instalacji.

2.     Trendy dotyczące cząstek stałych

Drugim ważnym wskaźnikiem, który można monitorować za pomocą usługi iCue™, są trendy dotyczące cząstek stałych. W otworze wylotowym odpylacza można umieścić czujnik w celu monitorowania zmian stężenia cząstek stałych zawieszonych w powietrzu. 

Problemy z odpylaczem nie zawsze są widoczne natychmiast. Niewielkie wydostawanie się pyłu może czasem przez pewien czas pozostać niezauważone przez personel konserwujący. Trendy dotyczące cząstek stałych z usługi iCue™ wystarczająco wrażliwe, aby wychwycić nawet niewielkie zmiany, mogą zapewnić bardziej niezawodny wgląd w to, czy zakład mieści się w pożądanych limitach wymaganych przez prawo.    

Rosnący trend cząstek stałych może pomóc w określeniu, kiedy filtr mógł ulec rozdarciu lub pęknięciu albo zasygnalizować blokadę powietrzną, która przerywa zbieranie pyłu. Alarm może następnie wywołać działania konserwacyjne, które szybko przywrócą stężenie cząstek stałych do dopuszczalnego zakresu.

Należy pamiętać, że usługa iCue™ monitoruje odchylenia stężenia cząstek stałych po ustaleniu przez zakład poziomu odniesienia. Ta linia bazowa zostanie wyrażona jako wartość bezwzględna i ustalona na podstawie badań jakości powietrza, które wymagają specjalistycznego sprzętu i personelu innego niż oddelegowany do technologii iCue™. Jednak po zainwestowaniu w określenie pożądanej linii bazowej usługa iCue™ może zapewnić wgląd w sytuację, ostrzegając o odchyleniach i umożliwiając w ten sposób działanie oraz utrzymywanie wybranej linii bazowej. 

3.    Względny przepływ powietrza

Trzecim ważnym parametrem, który usługa iCue™ może stale monitorować, jest przepływ powietrza. Jest to objętość powietrza zasysanego do odpylacza przez jego okapy i otwory wentylacyjne wyrażana w stopach sześciennych na minutę (cfm). Odpylacz działa na tej samej zasadzie, co odkurzacz domowy, wymagając odpowiedniej siły zasysania, aby skutecznie zbierać zanieczyszczenia z powierzchni. Usługa iCue™ może pomóc w monitorowaniu trendów przepływu powietrza dzięki umieszczonemu po stronie brudnej filtra czujnikowi, który odczytuje ciśnienie statyczne doprowadzane do odpylacza.

Tygodniowe dane dotyczące trendu względnego przepływu powietrza z podłączonego odpylacza („0” oznacza normalne wyłączenia na noc).  Wymagany przepływ powietrza będzie unikalny dla każdego obiektu i jest określany na podstawie właściwości pyłu i zastosowania. W tym przypadku pożądany przepływ powietrza wytwarza ciśnienie o wartości 5 cali słupa wody, które jest monitorowane podczas godzin pracy.    

W zakładzie przemysłowym zarówno nieodpowiedni, jak i nadmierny przepływ powietrza do odpylacza może mieć konsekwencje, na które zwracają uwagę specjaliści ds. BHP. Niewystarczający przepływ powietrza może nie być w stanie nadążyć za wytwarzaniem pyłu przez proces, powodując potencjalne przekroczenie pożądanych limitów linii bazowej. Jeżeli kolektor nie jest w stanie wciągnąć pyłu do leja, pył może osadzać się wewnątrz kanałów lub w obiekcie. To nagromadzenie pyłu może działać jako dodatkowe paliwo w przypadku pożaru.

Nadmierny przepływ powietrza może również zwiększać ryzyko pożaru. Na przykład iskry z procesu mogą być wciągane przez kanały do odpylacza, gdzie pył może stanowić paliwo. Inne niezamierzone konsekwencje nadmiernego przepływu powietrza obejmują przedwczesne zużycie filtra lub nawet utratę cennych składników z procesu.

Podobnie jak w przypadku wykrywania trendów cząstek stałych, usługa iCue™ zapewnia odczyt względnego przepływu powietrza. Po ustaleniu przez zakład przepływu powietrza wymaganego z punktu widzenia usuwania pyłu w obiekcie odchylenia większe niż 10% w górę lub w dół względem linii bazowej mogą wskazywać na problem z odpylaczem, który wymaga rozwiązania. 

Kilka słów na temat zarządzania odpylaczem

Te trzy wskaźniki — spadek ciśnienia, trendy dotyczące cząstek stałych i trendy dotyczące przepływu powietrza — mają bezpośrednie znaczenie dla kierowników ds. BHP w zakresie śledzenia i raportowania. Jednak optymalne zarządzanie odpylaczem może być również problemem, który dzielisz z kolegami z działu inżynierii i konserwacji obiektu. Aby zapewnić wspólne korzyści, dostępne są dodatkowe czujniki w celu rozszerzenia internetowej usługi filtracji iCue™, w szczególności do monitorowania niedrożności leja, poziomu w pojemniku, zasilania sprężonym powietrzem i wilgotności. Ciągłe monitorowanie tych wskaźników może pomóc we wcześniejszym wykryciu problemów i zarządzaniu całkowitym kosztem posiadania odpylacza oraz zapewnić dodatkowy zwrot z inwestycji w usługę iCue™. 

Masz więcej pytań na temat rozwiązań serwisowych Donaldson iCue™?

Użyj IIoT jako sojusznika

Fabryki inwestują w higienę przemysłową i analizę zagrożeń związanych z pyłem, aby ustalić linie bazowe odpylania i osiągnąć odpowiednie limity określone prawnie.  Utrzymywanie ciągłego wglądu w odchylenia od tych linii bazowych może zminimalizować zagrożenia i/lub kary.

Technologia przemysłowego Internetu rzeczy (IIoT), taka jak usługa iCue™, może być sprzymierzeńcem w efektywnym zarządzaniu tymi odchyleniami.  Umożliwia ona automatyczne śledzenie kluczowych informacji i udostępnianie informacji bezpośrednio osobom, które mogą zareagować i rozwiązać problemy.  Gdy zarządzasz wieloma potencjalnymi zagrożeniami w swojej organizacji, internetowa usługa filtracji iCue™ skutecznie i wydajnie pomaga w zachowaniu widoczności i wglądu.

Close