Sklep Kontakt

Rozwiązywanie problemów z systemami czyszczenia odpylacza na żądanie

Autor: John Staskiewicz, Donaldson Torit, starszy regionalny inżynier sprzedaży

Operatorzy odpylaczy zazwyczaj stosują systemy czyszczenia na żądanie pomagające w skutecznej kontroli zapylenia w strefach procesowych przy jednoczesnym oszczędzaniu sprężonego powietrza. Problemy związane z systemem czyszczenia odpylacza mogą być trudne do zdiagnozowania, szczególnie gdy system czyszczenia zawiera sterownik na żądanie. Poniższe porady dotyczące konserwacji pozwolą łatwiej rozwiązać problemy związane z czyszczeniem.

Znajomość podzespołów
  • Sterownik na żądanie — urządzenia te zwykle zawierają czujnik ciśnienia do monitorowania statycznego spadku ciśnienia na filtrach, wyświetlacz operatora i elektryczny element sterujący, który monitoruje odczyty czujnika i wysyła sygnały do karty programatora czasowego.
     

Rysunek 1

Wskaźnik Photohelic jest powszechnie stosowanym sterownikiem na żądanie, ale obecnie istnieją opcje cyfrowe, oferujące podobną wydajność z dodatkowymi korzyściami (rysunek 1). Wszystkie te urządzenia zwykle mają zmienne nastawy dla wysokich i niskich stanów statycznych, przy których do przełącznika ciśnieniowego programatora czasowego wysyłany jest sygnał, który inicjuje lub przerywa sekwencję wzbudzania elektromagnesu. Za każdym razem, gdy programator czasowy wzbudza elektromagnes, ciśnienie powietrza uruchamia zawory membranowe, aby uderzyć strumieniem sprężonego powietrza w filtry i w ten sposób usunąć cząstki pyłu, które mogły zgromadzić się na powierzchni mediów.

Rysunek 2

Bardziej zaawansowane sterowniki będą również zawierać alarm wysokiej wartości statycznej, który może następnie wysyłać sygnał umożliwiający systemowi operacyjnemu odnotowanie warunku wysokiego spadku ciśnienia w kolektorze. Inne sterowniki mogą generować alarmy, gdy ciągłe czyszczenie impulsowe kolektora nie zmniejszy spadku ciśnienia na filtrach.

  • Karta programatora czasowego — urządzenie sterujące sekwencją zasilania zaworów elektromagnetycznych.
  • System na żądanie w zestawie — zawiera sterownik kontroler na żądanie i kartę programatora czasowego w jednym kompletnym zestawie (rysunek 2).
Normalne użytkowanie i działanie

Podczas normalnego użytkowania i działania sterowniki na żądanie monitorują spadek ciśnienia na filtrach w kolektorze. Operator odpylacza otrzymuje wizualne wskazanie spadku ciśnienia na filtrach, które sygnalizuje stan zanieczyszczenia filtrów. Zazwyczaj im niższa wartość wskaźnika spadku ciśnienia, tym czystsze filtry, a im wyższa wartość, tym filtry bardziej zanieczyszczone. Zanieczyszczone filtry mają tendencję do zapewniania lepszej skuteczności filtracji z powodu osadzonego pyłu, ale wymagają dodatkowej energii z wentylatora w celu utrzymania objętości przepływu powietrza.

Podstawową zaletą sterowników na żądanie jest możliwość zaprogramowania górnej wartości zadanej (gdy system czyszczenia filtra zaczyna zasilać elektromagnesy) i dolnej wartości zadanej (kiedy system czyszczenia przestaje zasilać elektromagnesy). Przy prawidłowym zaprogramowaniu górnych i dolnych wartości zadanych sterownik na żądanie uruchamia czyszczenie filtra tylko w pożądanym zakresie, zatrzymując zużycie sprężonego powietrza, kiedy filtry wykazują rozsądny spadek ciśnienia.

Zwykle odpylacz pobiera zanieczyszczenia procesowe i powietrze, a część zebranych zanieczyszczeń osadza się na powierzchni medium filtracyjnego. Gdy ta warstwa pyłu na powierzchni filtra staje się grubsza i bardziej gęsta, wartość odczytywana przez czujnik ciśnienia sterownika stopniowo się zwiększa, ostatecznie osiągając górną wartość zadaną i uruchamiając system czyszczenia w celu zainicjowania sekwencyjnego zasilania zaworów elektromagnetycznych systemu czyszczenia. Podczas czyszczenia filtrów spadek ciśnienia na filtrach powoli maleje do momentu, aż spadnie poniżej dolnej wartości zadanej w sterowniku, w którym to momencie system przestanie zasilać elektromagnesy.

Rysunek 3
Rozwiązywanie problemów

Jeżeli operator zauważy, że wskaźnik sterownika na żądanie przekroczył górną wartość zadaną, ale system czyszczenia strumieniem impulsowym nie czyści, należy przeprowadzić poniższą diagnostykę:

1. Najpierw sprawdzić zagadnienia proste:

a. Upewnić się, że sprężone powietrze jest włączone.

b. Upewnić się, że w kolektorze sprężonego powietrza odpylacza znajduje się sprężone powietrze.

2. Jeżeli sprężone powietrze jest obecne, sprawdzić, czy nie występują proste problemy elektryczne, upewniając się, że sterownik na żądanie i karta programatora czasowego są zasilane. Dioda sygnalizacyjna na karcie programatora czasowego powinna się świecić (rysunek 3).

Rysunek 4

3. Jeżeli wykonano czynności opisane w krokach 1 i 2, sprawdzić, czy karta programatora czasowego wykonuje sekwencję włączania zaworów elektromagnetycznych, obserwując diody sygnalizacyjne wyjść, które zapalają się sekwencyjnie podczas włączania zaworów elektromagnetycznych.

4. Jeżeli karta programatora czasowego nie zasila zaworów elektromagnetycznych sekwencyjnie, należy poprosić wykwalifikowanego elektryka o pomoc w określeniu, czy usterka dotyczy karty programatora czasowego czy sterownika na żądanie.

a. Aby rozwiązać problem, wykwalifikowany elektryk powinien odizolować oba urządzenia. Przy wyłączonym zasilaniu poprosić elektryka o odłączenie dwóch przewodów dochodzących ze sterownika na żądanie do przełącznika ciśnieniowego na karcie sterownika czasowego.

b. Następnie, przy nadal wyłączonym zasilaniu, poprosić elektryka, aby zamontował zworę pomiędzy zaciskami przełącznika ciśnieniowego karty sterownika czasowego.

c. Po przywróceniu zasilania ocenić wyniki.

  • Jeżeli karta programatora czasowego zacznie kolejno włączać elektromagnesy (rysunek 4), uszkodzony jest sterownik na żądanie i należy go wymienić.
  • Jeżeli karta programatora czasowego nie zacznie kolejno włączać elektromagnesów, uszkodzona jest karta programatora czasowego i należy ją wymienić.

Mając możliwość zapewnienia ciągłej skuteczności systemu czyszczenia odpylacza na żądanie, możesz teraz czerpać z niego korzyści!

Pomożemy Ci znaleźć optymalne rozwiązanie dla Twojej aplikacji.

Close