Sklep Kontakt

Ustawa o współczesnym niewolnictwie

 

Firma Donaldson Company, Inc. oraz jej globalne spółki zależne i stowarzyszone („Donaldson”) zdecydowanie sprzeciwiają się wykorzystywaniu pracy dzieci, niewolników i pracy przymusowej oraz uczestnictwu w handlu ludźmi przez dowolną osobę lub organizację, w tym jej dostawców. Jako firma globalna Donaldson zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów, w tym kalifornijskiej ustawy o przejrzystości w łańcuchach dostaw z 2010 roku oraz brytyjskiej ustawy o współczesnym niewolnictwie.

Kodeks postępowania (Kodeks) firmy Donaldson określa nasze zobowiązanie do stosowania jednakowo wysokich standardów etyki i postępowania biznesowego w każdym kraju, w którym działamy, i we wszystkich relacjach biznesowych na całym świecie. W tej globalnej gospodarce kierujemy się głównie przepisami krajów, w których mamy siedzibę lub prowadzimy działalność. Niniejszy Kodeks ma zastosowanie do naszej globalnej działalności biznesowej i obejmuje wszystkich pracowników, członków zarządu i dyrektorów firmy Donaldson, jej jednostek biznesowych, podmiotów stowarzyszonych i spółek zależnych, w których Donaldson ma większościową pozycję własnościową lub sprawuje kontrolę zarządczą. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do niezwłocznego zgłaszania wszystkich znanych lub podejrzewanych naruszeń obowiązujących przepisów, a także naszego Kodeksu. Firma Donaldson prowadzi coroczne szkolenia dla pracowników w zakresie Kodeksu i zapewnia pracownikom wiele sposobów na zgłaszanie się po pomoc w kwestiach etycznych. Firma Donaldson prowadzi również linię pomocy, gdzie pracownicy i inne osoby mogą anonimowo zgłaszać wszelkie podejrzenia naruszenia Kodeksu bez obawy o działania represyjne.

Zgodnie z obowiązującym prawem i zobowiązaniami zawartymi w naszym Kodeksie angażujemy się w różne mechanizmy weryfikacji łańcuchów dostaw produktów w celu oceny i zwalczania ryzyka handlu ludźmi oraz utrzymania towarzyszących wewnętrznych standardów odpowiedzialności. Na przykład nasze umowy o dostawy i warunki zakupu wymagają od naszych bezpośrednich dostawców przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów i Kodeksu postępowania dostawców firmy Donaldson. Nasi bezpośredni dostawcy są również zobowiązani do przestrzegania prawa i zasad etyki zgodnie z Kodeksem postępowania dostawcy. Obecnie nie wymagamy, aby wszyscy dostawcy osobno poświadczyli przestrzeganie Kodeksu postępowania dostawcy, ani nie wymagamy szczegółowych audytów, ale oczekujemy, że dostawcy będą przestrzegać obowiązującego prawa i Kodeksu postępowania dostawcy, który na przykład zabrania pracy przymusowej, pracy dzieci i handlu ludźmi. Podejście do zarządzania łańcuchem dostaw firmy Donaldson napędza długoterminowe relacje i ciągłe doskonalenie. W przypadku, gdy stwierdzimy uzasadnione ryzyko, że dostawca nie spełni naszych oczekiwań, badamy wszystkie aspekty, które uznamy za uzasadnione i konieczne, w tym współpracę z tym dostawcą, w celu zapewnienia zgodności i ponownej oceny naszych relacji biznesowych, jeśli dostawca nie rozwiąże tych obaw.

Zatwierdzono w imieniu rady nadzorczej Donaldson UK Holding Limited.

Wim Vermeersch

Wiceprezes na Europę, Bliski Wschód i Afrykę

 

 

Close