Sklep Kontakt

Zasady i warunki użytkowania

Ostatnio modyfikacja: 17 lipca 2015 r.

Akceptacja warunków użytkowania

Witamy w witrynie Donaldson Company, Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych („Firma”, „my” lub „nas”). Niniejsze warunki użytkowania witryny stanowią prawną umowę między firmą Donaldson a „użytkownikiem”, co może oznaczać: (i) użytkownika jako osobę prywatną, (ii) każdą firmę lub inny podmiot, w którego imieniu lub na rzecz którego użytkownik uzyskuje dostęp do tej witryny; oraz (iii) każdą osobę lub podmiot, który może mieć prawa za pośrednictwem użytkownika. Poniższe zasady i warunki, wraz z wszelkimi dokumentami, które wyraźnie włączono do nich przez odniesienie (zwane łącznie „warunkami użytkowania”), regulują dostęp i korzystanie z tej witryny internetowej będącej własnością i kontrolowanej przez firmę Donaldson, ze stroną główną pod adresem www.donaldson.com, a także stron podrzędnych i stowarzyszonych oraz wszelkich stron, z których użytkownik przeszedł do niniejszych warunków, a także wszelkich treści, funkcji i usług oferowanych na tej witrynie lub za jej pośrednictwem (zwanych łącznie „witryną”), zarówno jako gość, jak i zarejestrowany użytkownik.

Przed rozpoczęciem korzystania z witryny użytkownik powinien uważnie przeczytać warunki użytkowania. Korzystając z witryny, użytkownik akceptuje i zgadza się na przestrzeganie niniejszych warunków użytkowania. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze warunki użytkowania, nie może uzyskiwać dostępu do witryny ani z niej korzystać. 

Ta witryna internetowa jest dostępna dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat. Korzystając z tej witryny, użytkownik oświadcza i zapewnia, że jest pełnoletni, tzn. w wieku umożliwiającym zawarcie wiążącej umowy z Firmą i spełnienie wszystkich powyższych wymagań kwalifikacyjnych. Jeśli użytkownik nie spełnia tego wymogu, nie może uzyskiwać dostępu do witryny ani z niej korzystać.

Zmiany warunków użytkowania

Możemy od czasu do czasu zmieniać i aktualizować niniejsze warunki użytkowania według własnego uznania. Wszystkie zmiany obowiązują natychmiast po ich opublikowaniu. Nie ograniczając powyższego, firma Donaldson może w dowolnym momencie, z uprzednim powiadomieniem lub bez: 

 • zmienić, dodać, usunąć lub zmodyfikować części warunków niniejszych warunków użytkowania;
 • zmienić lub zawiesić witrynę, w całości lub w części, w tym usunąć lub zawiesić wszelkie treści lub funkcje witryny; 
 • zmienić dowolne ceny lub opłaty pojawiające się w witrynie lub związane z nią, bądź też za jakiekolwiek produkty lub usługi oferowane na sprzedaż lub w inny sposób dostępne w witrynie; 
 • odrzucić lub anulować każde zamówienie, według naszego wyłącznego uznania, z dowolnego powodu;
 • usunąć lub ograniczyć dowolne konto lub użytkownika z dowolnego powodu, według własnego uznania.

Dalsze korzystanie z witryny po opublikowaniu zmienionych warunków użytkowania oznacza, że użytkownik akceptuje zmiany i zgadza się na nie. Oczekuje się, że użytkownik będzie sprawdzał tę stronę, aby mieć świadomość wszelkich zmian, ponieważ są one wiążące. 

Dostęp do witryny internetowej i bezpieczeństwo konta

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany niniejszej witryny oraz wszelkich usług lub materiałów, które udostępniamy w witrynie, według naszego wyłącznego uznania bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu cała witryna lub jej część będzie niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres. Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do niektórych części witryny lub całej witryny do użytkowników, w tym zarejestrowanych użytkowników.

Użytkownik jest odpowiedzialny za:

 • dokonanie wszelkich niezbędnych ustaleń w celu uzyskania dostępu do witryny internetowej;
 • zapewnienie, że wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do witryny internetowej za pośrednictwem połączenia internetowego użytkownika, są świadome niniejszych warunków użytkowania i przestrzegają ich.

Aby uzyskać dostęp do witryny internetowej lub niektórych oferowanych przez nią zasobów, użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych danych rejestracyjnych lub innych informacji. Warunkiem korzystania z witryny jest poprawność, aktualność i kompletność wszystkich informacji podanych w witrynie. Użytkownik zgadza się, że wszystkie informacje, które podaje w celu zarejestrowania się w tej witrynie lub w inny sposób, w tym między innymi za pomocą jakichkolwiek interaktywnych funkcji w witrynie, podlegają naszej Polityce prywatności, a użytkownik wyraża zgodę na wszystkie działania, które podejmujemy w związku z danymi użytkownika zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Jeśli użytkownik wybierze lub otrzyma nazwę użytkownika, hasło lub jakąkolwiek inną informację w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musi traktować takie informacje jako poufne i nie wolno mu ich ujawniać żadnej innej osobie ani podmiotowi. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że konto ma charakter osobisty, i zgadza się nie udostępniać żadnej innej osobie dostępu do tej witryny lub jej części przy użyciu nazwy użytkownika, hasła lub innych informacji bezpieczeństwa. Użytkownik wyraża zgodę na niezwłoczne powiadomienie nas o jakimkolwiek nieautoryzowanym dostępie do jego nazwy użytkownika lub hasła lub użyciu tej nazwy, a także o każdym innym naruszeniu bezpieczeństwa. Użytkownik zgadza się również, aby na koniec każdej sesji wylogować się z konta. Należy zachować szczególną ostrożność podczas uzyskiwania dostępu do konta z komputera publicznego lub współdzielonego, aby inne osoby nie mogły zobaczyć ani zapisać hasła lub innych danych osobowych użytkownika.

Mamy prawo do dezaktywowania dowolnej nazwy użytkownika, hasła lub innego identyfikatora, niezależnie od tego, czy został wybrany przez użytkownika, czy podany przez nas, w dowolnym momencie według naszego wyłącznego uznania z dowolnego powodu lub bez powodu, w tym, jeśli naszym zdaniem, użytkownik naruszył którekolwiek z postanowień niniejszych warunków użytkowania.

Prawa własności intelektualnej

Witryna i cała jej zawartość, funkcje i opcje (w tym między innymi wszystkie informacje, oprogramowanie, tekst, wyświetlane informacje, obrazy, nagrania wideo i audio oraz ich projekt, wybór i aranżacja) są własnością firmy, jej licencjodawców lub innych dostawców takich materiałów i są chronione przez amerykańskie i międzynarodowe prawa autorskie, znaki handlowe, patenty, tajemnice handlowe i inne prawa własności intelektualnej lub prawa własności.

Niniejsze warunki użytkowania zezwalają na korzystanie z witryny tylko w zakresie niezbędnym do prowadzenia interesów lub rozważenia prowadzenia interesów z Firmą, a nie do innych niezwiązanych celów (na przykład nie w celu konkurowania z Firmą). Nie wolno powielać, rozpowszechniać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, publicznie wyświetlać, publicznie wykonywać, ponownie publikować, pobierać, przechowywać ani przesyłać żadnych materiałów dostępnych w naszej witrynie, z wyjątkiem następujących przypadków:

 • komputer użytkownika może tymczasowo przechowywać kopie takich materiałów w pamięci RAM przypadkowo po uzyskaniu dostępu do tych materiałów i ich przeglądaniu;
 • użytkownik może przechowywać pliki, które są automatycznie buforowane przez przeglądarkę internetową w celu ulepszenia wyświetlania;
 • użytkownik może drukować, pobierać, kopiować lub przesyłać uzasadnioną liczbę stron witryny w związku z własnymi kontaktami biznesowymi z Firmą i/lub w celu poinformowania innych osób o naszej ofercie.  

Bez wyraźnej pisemnej zgody Firmy nie wolno:

 • modyfikować kopii żadnych materiałów z tej witryny;
 • wykorzystywać żadnych ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio ani żadnych grafik, ani używać takich elementów oddzielnie od dołączonego tekstu;
 • usuwać ani zmieniać informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności z kopii materiałów z tej witryny.

Jeśli użytkownik naruszy niniejsze warunki użytkowania lub wydrukuje, skopiuje, zmodyfikuje, pobierze lub w inny sposób użyje lub zapewni innej osobie dostęp do dowolnej części witryny niezgodnie z warunkami użytkowania, Firma pozbawi użytkownika prawa do korzystania z witryny, a ten będzie musiał, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszelkie wykonane przez siebie kopie materiałów. Żadne prawo, tytuł ani udział w witrynie lub jakiekolwiek treści w witrynie nie są przekazywane użytkownikowi, a wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone przez Firmę. Jakiekolwiek korzystanie z witryny, które nie jest wyraźnie dozwolone przez niniejsze warunki użytkowania, stanowi naruszenie niniejszych warunków użytkowania i może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa.

Znaki towarowe

Nazwa firmy, termin Donaldson oraz wszystkie powiązane nazwy, logo, nazwy produktów i usług, projekty i hasła są znakami towarowymi Firmy lub jej podmiotów stowarzyszonych bądź licencjodawców. Nie wolno używać takich znaków bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy. Wszystkie inne nazwy, logo, nazwy produktów i usług, projekty i hasła w tej witrynie są znakami towarowymi ich właścicieli.

Niedozwolone zastosowania

Z Witryny można korzystać wyłącznie w celach zgodnych z prawem i zgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania. Użytkownik zgadza się nie korzystać z witryny:

 • w jakikolwiek sposób, który narusza obowiązujące prawo federalne, stanowe, lokalne lub międzynarodowe (w tym między innymi wszelkie przepisy dotyczące eksportu danych lub oprogramowania do i ze Stanów Zjednoczonych lub innych krajów); 
 • do wysyłania, świadomego odbierania, przesyłania, pobierania, wykorzystywania lub ponownego wykorzystywania wszelkich materiałów, które nie są zgodne ze standardami treści określonymi w niniejszych warunkach użytkowania;
 • do przesyłania lub zlecania wysyłania wszelkich materiałów reklamowych lub promocyjnych, w tym wszelkich wiadomości-śmieci, łańcuszków, spamu lub innych podobnych zapytań;
 • do podszywania się lub próby podszywania się pod Firmę, pracownika Firmy, innego użytkownika lub inną osobę bądź podmiot;
 • do angażowania się w jakiekolwiek inne działania, które ograniczają lub uniemożliwiają korzystanie z witryny, lub które, zgodnie z naszymi ustaleniami, mogą zaszkodzić Firmie lub użytkownikom witryny bądź narazić ich na odpowiedzialność.

Ponadto użytkownik zgadza się:

 • nie korzystać z witryny w jakikolwiek sposób, który mógłby wyłączyć, przeciążyć, zniszczyć lub uszkodzić witrynę lub zakłócać korzystanie z witryny przez jakąkolwiek inną stronę, w tym zdolność innych osób do angażowania się w działania w czasie rzeczywistym za pośrednictwem witryny;
 • nie używać żadnych robotów, przeszukiwarek ani innego automatycznego urządzenia, procesu lub środka do uzyskania dostępu do witryny w dowolnym celu, w tym w celu monitorowania lub kopiowania dowolnego materiału na stronie;
 • nie używać żadnego ręcznego procesu do monitorowania lub kopiowania dowolnego materiału w witrynie lub w jakimkolwiek innym nieautoryzowanym celu bez naszej uprzedniej pisemnej zgody;
 • nie korzystać z żadnego urządzenia, oprogramowania ani procedury, które zakłócają prawidłowe działanie witryny;
 • nie wprowadzać wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych ani innych złośliwych lub technologicznie szkodliwych materiałów;
 • nie podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do witryny, ingerowania, uszkadzania lub zakłócania jakichkolwiek części witryny, serwera, na którym przechowywana jest witryna, lub dowolnego serwera, komputera bądź bazy danych podłączonych do witryny; 
 • nie atakować witryny za pomocą ataku typu „denial-of-service” lub rozproszonego ataku typu „denial-of-service”;
 • nie próbować w inny sposób ingerować w prawidłowe funkcjonowanie witryny.

Monitorowanie, egzekwowanie i wypowiedzenie

Mamy prawo do:

 • podejmowania odpowiednich kroków prawnych, w tym między innymi skierowania do organów ścigania w przypadku jakiegokolwiek nielegalnego lub nieuprawnionego korzystania z witryny; 
 • zakończenia lub zawieszenia dostępu do całości lub części witryny z dowolnego powodu lub bez powodu, w tym między innymi z powodu naruszenia niniejszych warunków użytkowania.

Nie ograniczając powyższego, mamy prawo do pełnej współpracy z organami ścigania i/lub do wykonania wszelkich nakazów sądowych z żądaniem lub poleceniem ujawnienia tożsamości lub innych informacji o osobach korzystających z tej witryny w związku z naruszeniem niniejszych warunków użytkowania lub dowolnego prawa bądź regulacji. Naruszenie praw autorskich — zawiadomienie DMCA.

Ustawa Digital Millennium Copyright Act z 1998 r. („DMCA”) zapewnia właścicielom praw autorskich, którzy uważają, że materiały pojawiające się w Internecie naruszają ich prawa wynikające z prawa autorskiego Stanów Zjednoczonych, prawo do odwołania się. Jeśli użytkownik w dobrej wierze uważa, że materiały udostępniane przez firmę Donaldson i pojawiające się w Internecie, na przykład w tej witrynie, naruszają jego prawa autorskie, może on (lub jego przedstawiciel) wysłać firmie Donaldson pisemne powiadomienie z prośbą o usunięcie materiałów lub zablokowanie dostępu do nich. Wszelkie zawiadomienia właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu, które nie spełniają wymogów DMCA, nie będą uważane za wystarczające i nie będą uznawane za przekazanie firmie Donaldson rzeczywistej wiedzy o faktach lub okolicznościach, z których wynika, że materiał lub czyny naruszające prawo są oczywiste. Jeśli użytkownik w dobrej wierze uważa, że zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich zostało złożone przeciwko niemu niesłusznie, DMCA zezwala na zgłoszenie firmie Donaldson sprzeciwu. Wszystkie powiadomienia i sprzeciwy muszą spełniać wówczas obowiązujące wymogi ustawowe nałożone przez DMCA; więcej szczegółów znajduje się na stronie https://www.copyright.gov/.

Jeśli użytkownik uważa, że jakakolwiek inna osoba korzystająca z tej witryny naruszyła jakiekolwiek warunki niniejszej Umowy, powinien on niezwłocznie nas powiadomić, podając konkretne zachowanie lub materiały, o których mowa. Skontaktować się z nami można, wysyłając wiadomość e-mail na adres comm@donaldson.com lub pisząc na adres Donaldson Company, Inc., Corporate Communications - MS430, PO Box 1299, Minneapolis Minnesota, 55440, USA. 

Poleganie na udostępnionych informacjach

Informacje prezentowane w witrynie lub za jej pośrednictwem są udostępniane wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Nie gwarantujemy dokładności, kompletności ani przydatności tych informacji. Użytkownik polega na takich informacjach wyłącznie na własne ryzyko. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z polegania na takich materiałach przez użytkownika lub inne osoby odwiedzające witrynę bądź przez kogokolwiek, kto może zostać poinformowany o jakichkolwiek treściach witryny.

Ta witryna internetowa może zawierać treści dostarczane przez strony trzecie, w tym materiały dostarczane przez innych użytkowników, blogerów i licencjodawców zewnętrznych, konsorcja, agregatory i/lub dostawców usług sprawozdawczych. Wszelkie oświadczenia i/lub opinie wyrażone w tych materiałach oraz wszystkie artykuły i odpowiedzi na pytania oraz inne treści, inne niż treści dostarczone przez Firmę, stanowią wyłącznie opinie i odpowiedzialność osoby lub podmiotu dostarczającego te materiały. Materiały te niekoniecznie odzwierciedlają opinię Firmy. Nie jesteśmy odpowiedzialni ani nie ponosimy wobec użytkownika ani żadnej strony trzeciej odpowiedzialności za treść ani dokładność jakichkolwiek materiałów dostarczonych przez jakiekolwiek strony trzecie.

Zmiany w witrynie

Od czasu do czasu możemy aktualizować zawartość tej witryny, ale jej zawartość niekoniecznie jest kompletna lub aktualna. Wszelkie materiały w witrynie mogą być nieaktualne w danym momencie i nie jesteśmy zobowiązani do aktualizacji takich materiałów. 

Informacje o użytkowniku i jego wizytach w witrynie

Wszystkie informacje, które zbieramy na tej stronie internetowej, podlegają naszej Polityce prywatności. Korzystając z witryny, użytkownik wyraża zgodę na wszystkie działania podejmowane przez nas w odniesieniu do jego informacji zgodnie z Polityką prywatności. 

Funkcje witryny związane z zatrudnieniem

W niektórych sekcjach witryny mogą być publikowane informacje dotyczące możliwości pracy w Firmie i mogą one umożliwiać zapytania lub aplikowanie na takie stanowiska. Poniższe ustalenia dotyczą informacji związanych z zatrudnieniem i korzystaniem z witryny:

 • Zobowiązanie na rzecz równych szans w zatrudnieniu. Firma jest pracodawcą zapewniającym równe szanse. Kwalifikowani kandydaci otrzymają wynagrodzenie za pracę bez względu na rasę, kolor skóry, wiek, płeć, wyznanie, pochodzenie narodowe, informacje genetyczne, status weterana chronionego, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, status niepełnosprawności lub jakikolwiek inny status chroniony na mocy przepisów federalnych, stanowych lub lokalnego prawa.
 • Weryfikacja elektroniczna (E-Verify). Jako federalny kontrahent, firma Donaldson uczestniczy w rządowym programie E-Verify dotyczącym elektronicznej weryfikacji uprawnień do zatrudnienia wszystkich nowych pracowników i wszystkich istniejących pracowników zatrudnionych na podstawie umów federalnych. Możemy wykorzystywać i ujawniać informacje przesłane przez użytkownika w trakcie naszego uczestnictwa w programie E-Verify.  

Dodatkowe informacje dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania informacji znajdują się w naszej Polityce prywatności.

Zakupy online i inne warunki

Wszelkie zakupy za pośrednictwem naszej witryny internetowej lub inne transakcje sprzedaży towarów lub usługi świadczone za pośrednictwem witryny internetowej lub w wyniku wizyt dokonanych przez użytkownika podlegają naszym warunkom sprzedaży, których kopia jest dołączona lub wymieniona w naszej dokumentacji sprzedażowej.

W przypadku zakupu przedmiotu za pośrednictwem tej witryny internetowej firma Donaldson lub odpowiednia osoba trzecia może poprosić użytkownika o podanie pewnych informacji, w tym między innymi numeru karty kredytowej lub innych informacji o płatności. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie firmie Donaldson lub takiej osobie trzeciej informacji, które są zgodne z prawdą, dokładne, kompletne i aktualne, oraz zobowiązuje się przestrzegać warunków każdej umowy zawartej w związku z zakupem dowolnego produktu lub usługi. Firma Donaldson nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w dostarczonych przez użytkownika informacjach o wysyłce ani za niezabezpieczone miejsce dostawy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i opłaty ponoszone przez użytkowników jego konta, karty kredytowej lub innego mechanizmu płatności, a także za uiszczenie wszelkich obowiązujących podatków. Wszelkie ceny przedmiotów mogą ulec zmianie bez powiadomienia, a żadne zamówienie nie zostanie uznane przez nas za przyjęte, dopóki nie wyślemy lub nie dostarczymy użytkownikowi produktów.  Możemy w każdej chwili skorygować, również po wysyłce, błędy cenowe lub podobne, w tym między innymi literówki lub nieaktualne ceny.  

Zastrzegamy sobie prawo, bez uprzedniego powiadomienia, do zmiany opisów, zdjęć, wykazów, linków i odniesień do produktów i/lub usług w witrynie (razem zwanych „Oferty produktowe”) lub ograniczenia ilości zamówienia dowolnego produktu lub usługi i/lub odmówienia usługi.

Dodatkowe warunki mogą również dotyczyć określonych części, usług lub funkcji witryny. Wszystkie takie dodatkowe warunki są niniejszym włączone przez to odniesienie do tych warunków użytkowania.

Łącza do witryny internetowej i funkcje mediów społecznościowych

Użytkownik może zamieścić link do naszej strony głównej, pod warunkiem, że robi to w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz nie szkodzi naszej reputacji ani nie nadużywa jej, ale nie może tworzyć linku w sposób sugerujący jakąkolwiek formę powiązania, akceptacji lub poparcia z naszej strony bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. 

Ta witryna internetowa może zapewniać pewne funkcje mediów społecznościowych, które umożliwiają:

 • tworzenie linków z własnych stron internetowych użytkownika lub niektórych stron internetowych osób trzecich do niektórych treści w tej witrynie;
 • wysyłanie wiadomości e-mail lub innych wiadomości z pewną zawartością bądź linków do niektórych treści w tej witrynie;
 • wyświetlanie lub zamieszczanie ograniczonych części treści tej witryny na własnych stronach internetowych użytkownika lub niektórych stronach internetowych osób trzecich.

Z tych funkcji można korzystać wyłącznie w takim zakresie, w jakim są one zapewniane przez nas wyłącznie w odniesieniu do treści, z którymi są wyświetlane, i w inny sposób zgodnie z wszelkimi dodatkowymi warunkami, które zapewniamy w odniesieniu do takich funkcji. Z zastrzeżeniem powyższego zabronione jest:

 • tworzenie linku z dowolnej witryny, która nie jest własnością użytkownika;
 • wyświetlanie lub zamieszczanie witryny lub jej części na przykład poprzez kadrowanie, linkowanie do strony docelowej lub zamieszczanie hotlinków na dowolnej innej stronie;
 • podejmowanie wszelkich innych działań w odniesieniu do materiałów zamieszczonych w tej witrynie, które są niezgodne z innymi postanowieniami niniejszych warunków użytkowania.

Witryna internetowa, z którą użytkownik łączy naszą witrynę, lub na której udostępnia określone treści, musi pod każdym względem być zgodna ze standardami treści określonymi w niniejszych warunkach użytkowania.

Użytkownik zgadza się współpracować z nami, aby natychmiast przerwać wszelkie nieautoryzowane tworzenie ramek lub linków. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na linkowanie bez powiadomienia.

Możemy wyłączyć wszystkie lub dowolne funkcje mediów społecznościowych i linki w dowolnym momencie bez uprzedzenia, według własnego uznania. 

Linki z witryny internetowej

Jeśli witryna zawiera łącza do innych witryn i zasobów udostępnionych przez strony trzecie, łącza te są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika. Obejmuje to linki zawarte w reklamach, w tym banerach reklamowych i linkach sponsorowanych. Nie mamy kontroli nad zawartością tych witryn ani zasobów i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nie ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich. Jeśli użytkownik zdecyduje się uzyskać dostęp do witryn internetowych osób trzecich połączonych z tą witryną, robi to całkowicie na własne ryzyko i podlega warunkom korzystania z takich witryn.

Ograniczenia geograficzne

Ta witryna jest przeznaczona do użytku i przeglądania w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Właściciel witryny ma siedzibę w stanie Minnesota w Stanach Zjednoczonych. Nie twierdzimy, że witryna lub jakakolwiek jej zawartość jest dostępna lub odpowiednia poza Stanami Zjednoczonymi i/lub Kanadą. Dostęp do strony internetowej może nie być legalny dla niektórych osób lub w niektórych krajach. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do witryny spoza Stanów Zjednoczonych lub Kanady, robi to z własnej inicjatywy i odpowiada za przestrzeganie lokalnych przepisów. 

Użytkownicy z rządu Stanów Zjednoczonych

Użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że witryna, treści i informacje będące własnością firmy Donaldson, jak tu wyrażono („Własność firmy Donaldson”), są przedmiotami komercyjnymi opracowanymi na koszt prywatny, a nie na podstawie jakiejkolwiek umowy z rządem Stanów Zjednoczonych. Prawa rządu Stanów Zjednoczonych dotyczące Własności firmy Donaldson są ograniczone do tych praw określonych w niniejszym dokumencie i są wiążące dla użytkowników z rządu Stanów Zjednoczonych zgodnie z federalnym rozporządzeniem o przejęciach 48 C.F.R., sekcja 12.212 i/lub suplement FAR dotyczący obrony 48 C.F.R., sekcja 227.7202-1, zależnie od przypadku.

Zgodność z prawem

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) nie znajduje się w kraju objętym embargiem rządu Stanów Zjednoczonych lub określonym przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terroryzm”; oraz (ii) nie jest wymieniony na żadnej liście podmiotów objętych zakazami lub ograniczeniami przez rząd Stanów Zjednoczonych. 

Warunki umowy ze stroną trzecią

Użytkownik zgadza się przestrzegać obowiązujących warunków umowy ze stronami trzecimi podczas korzystania z witryny, np. nie może naruszać obowiązującej umowy z dostawcą usług internetowych ani umowy telekomunikacyjnej podczas korzystania z witryny.

Wyłączenie gwarancji

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie możemy i nie zapewniamy ani nie gwarantujemy, że pliki dostępne do pobrania z Internetu lub witryny będą wolne od wirusów lub innego niszczącego kodu. Użytkownik jest odpowiedzialny za wdrożenie wystarczających procedur i punktów kontrolnych, aby spełnić swoje szczególne wymagania dotyczące ochrony antywirusowej i dokładności danych wejściowych i wyjściowych, a także za utrzymywanie środków zewnętrznych w stosunku do naszej witryny w celu odtworzenia utraconych danych. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY SPOWODOWANE ROZPROSZONYM ATAKIEM TYPU DENIAL-OF-SERVICE, WIRUSAMI LUB INNYMI TECHNOLOGICZNIE SZKODLIWYMI MATERIAŁAMI, KTÓRE MOGĄ ZAINFEKOWAĆ SPRZĘT KOMPUTEROWY, PROGRAMY KOMPUTEROWE, DANE LUB INNE MATERIAŁY ZASTRZEŻONE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z WITRYNY INTERNETOWEJ LUB JAKICHKOLWIEK USŁUG LUB PRZEDMIOTÓW UZYSKANYCH ZA JEJ POŚREDNICTWEM, LUB TEŻ POBIERANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ MATERIAŁÓW BĄDŹ TEŻ NA JAKIEJKOLWIEK STRONIE INTERNETOWEJ Z NIĄ ZWIĄZANEJ.

KORZYSTANIE Z WITRYNY INTERNETOWEJ, JEJ ZAWARTOŚCI ORAZ WSZELKICH USŁUG I PRZEDMIOTÓW UZYSKANYCH ZA JEJ POŚREDNICTWEM ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA. WITRYNA INTERNETOWA, JEJ ZAWARTOŚĆ ORAZ WSZELKIE USŁUGI I PRZEDMIOTY UZYSKANE ZA JEJ POŚREDNICTWEM SĄ UDOSTĘPNIANE W STANIE, W JAKIM SĄ, I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. ANI FIRMA, ANI ŻADNA Z OSÓB ZWIĄZANYCH Z FIRMĄ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ W ODNIESIENIU DO KOMPLETNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, NIEZAWODNOŚCI, JAKOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI WITRYNY INTERNETOWEJ. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, ANI FIRMA, ANI ŻADNA OSOBA Z NIĄ ZWIĄZANA NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA INTERNETOWA, JEJ ZAWARTOŚĆ LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB PRZEDMIOTY UZYSKANE ZA JEJ POŚREDNICTWEM BĘDĄ DOKŁADNE, NIEZAWODNE, WOLNE OD BŁĘDÓW LUB NIEPRZERWANE, ŻE WADY ZOSTANĄ NAPRAWIONE, ŻE NASZA WITRYNA LUB SERWER, KTÓRY JĄ UDOSTĘPNIA, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW, LUB ŻE WITRYNA INTERNETOWA LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB PRZEDMIOTY UZYSKANE ZA JEJ POŚREDNICTWEM SPEŁNIĄ POTRZEBY LUB OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA. 

ZA WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W OBOWIĄZUJĄCEJ GWARANCJI NA PRODUKT ZAWARTEJ W DOKUMENTACH SPRZEDAŻY, FIRMA NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKICH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZALNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

POWYŻSZE NIE MA WPŁYWU NA ŻADNE GWARANCJE, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ WYŁĄCZONE LUB OGRANICZONE NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE LUB ICH LICENCJODAWCY, DOSTAWCY USŁUG, PRACOWNICY, AGENCI, URZĘDNICY LUB DYREKTORZY (ZWANI ŁĄCZNIE „PODMIOTAMI POWIĄZANYMI Z FIRMĄ DONALDSON”) NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, ZGODNIE Z JAKĄKOLWIEK TEORIĄ PRAWNĄ, WYNIKAJĄCE Z LUB DOTYCZĄCE KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ, WSZELKICH WITRYN INTERNETOWYCH, DO KTÓRYCH PROWADZĄ ODNOŚNIKI, WSZELKICH TREŚCI W WITRYNIE INTERNETOWEJ LUB INNYCH WITRYNACH INTERNETOWYCH LUB JAKICHKOLWIEK USŁUG LUB PRZEDMIOTÓW UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ LUB INNYCH WITRYN INTERNETOWYCH, W TYM WSZELKIE SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE LUB KARNE, W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY OSOBOWE, BÓL I CIERPIENIE, NIEPOKÓJ EMOCJONALNY, UTRATĘ PRZYCHODÓW, UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ DZIAŁALNOŚCI LUB PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, UTRATĘ UŻYTKOWANIA, UTRATĘ WARTOŚCI FIRMY, UTRATĘ DANYCH, A TAKŻE CZYNY NIEDOZWOLONE (W TYM ZANIEDBANIE), NARUSZENIE UMOWY LUB INNE, NAWET JEŚLI MOŻNA JE PRZEWIDZIEĆ.  

JEDYNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM NA NIEZADOWOLENIE Z TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ LUB JAKIEJKOLWIEK WITRYNY INTERNETOWEJ, DO KTÓREJ PROWADZI LINK, JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY LUB WITRYNY INTERNETOWEJ, DO KTÓREJ PROWADZI LINK.  W ZAKRESIE, W JAKIM JAKIEKOLWIEK OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ZOSTANIE UZNANE ZA NIEWAŻNE LUB NIEMOŻLIWE DO WYEGZEKWOWANIA PRZEZ PRAWO, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY DONALDSON NIE PRZEKROCZY KWOTY ZAPŁACONEJ FIRMIE DONALDSON PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA PRODUKTY LUB USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ FIRMĘ DONALDSON. NIEWAŻNOŚĆ LUB NIEWYKONALNOŚĆ KLAUZULI NAPRAWCZEJ NIE MA WPŁYWU NA WAŻNOŚĆ LUB WYKONALNOŚĆ JAKIEGOKOLWIEK INNEGO ZRZECZENIA SIĘ, WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA ZAWARTEGO W WARUNKACH UŻYTKOWANIA.

POWYŻSZE NIE MA WPŁYWU NA JAKĄKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KTÓRA NIE MOŻE BYĆ WYŁĄCZONA LUB OGRANICZONA NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

Bezpieczeństwo

Mimo że podejmujemy uzasadnione środki w celu ochrony poufności danych użytkownika, nikt nie może dać absolutnej pewności, że wszystkie informacje pozostaną bezpieczne. W pewnych okolicznościach strony trzecie mogą mieć możliwość ingerowania w serwer i przeglądania informacji o użytkowniku. Przesyłając informacje do firmy Donaldson, użytkownik przyznaje, że jest świadomy tego ryzyka. Jeśli użytkownik nie chce przesyłać swoich danych drogą elektroniczną, może tego nie robić, jednak w takim przypadku może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności witryny. Użytkownik zgadza się nie obarczać firmy Donaldson odpowiedzialnością za jakiekolwiek konsekwencje, które mogą powstać w wyniku nielegalnych działań stron trzecich i/lub działań niedozwolonych przez firmę Donaldson, w tym między innymi hakowania lub podobnych przestępstw.

Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczyć i chronić Firmę, jej podmioty stowarzyszone, licencjodawców i usługodawców oraz ich odpowiednich przedstawicieli, dyrektorów, pracowników, kontrahentów, agentów, licencjodawców, dostawców, następców i cesjonariuszy przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, osądami, nagrodami, stratami, kosztami, wydatkami lub opłatami (w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej) wynikającymi z lub dotyczącymi naruszenia przez użytkownika niniejszych warunków użytkowania lub korzystania z witryny, w tym między innymi wkład użytkownika, wszelkiego rodzaju korzystanie z witryny, w tym jej zawartość, informacje, usługi i produkty inne niż wyraźnie dozwolone w niniejszych warunkach użytkowania.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Wszelkie sprawy związane z witryną i niniejszymi warunkami użytkowania oraz wszelkie spory i roszczenia z nich wynikające lub z nimi związane (w każdym przypadku, w tym spory i roszczenia pozaumowne) podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem wewnętrznym stanu Minnesota bez wprowadzania w życie jakiegokolwiek postanowienia, przepisu konfliktującego lub ustawy (czy to stanu Minnesota, czy innej jurysdykcji).

Wszelkie sprawy sądowe, działania lub postępowania wynikające z niniejszych warunków użytkowania lub witryny lub z nimi związane będą wszczynane wyłącznie przez sądy federalne Stanów Zjednoczonych lub sądy stanu Minnesota, chociaż zachowujemy prawo do wniesienia sprawy, działania lub postępowania przeciwko użytkownikowi z powodu naruszenia niniejszych warunków użytkowania w kraju zamieszkania lub w innym kraju. Użytkownik zrzeka się wszelkich zastrzeżeń co do wykonywania jurysdykcji nad nim przez takie sądy i do występowania w takich sądach. W każdym postępowaniu, sprawie lub pozwie dotyczącym warunków użytkowania między użytkownikiem a Firmą, Firmie przysługują uzasadnione koszty prawne, w tym koszty obsługi prawnej, jeśli ma ona pierwszeństwo.

Ograniczenie czasu na złożenie roszczenia i charakter roszczeń

WSZELKIE PODSTAWY POWÓDZTWA LUB ROSZCZENIA, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA LUB Z WITRYNY INTERNETOWEJ LUB Z NIMI ZWIĄZANE, MUSZĄ ZOSTAĆ ROZPOCZĘTE W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD DATY POWSTANIA PODSTAWY POWÓDZTWA, W PRZECIWNYM RAZIE PODSTAWA POWÓDZTWA LUB ROSZCZENIA JEST TRWALE PRZEDAWNIONA.  

Użytkownik zgadza się, że będzie dochodzić wszelkich roszczeń wynikających z niniejszych warunków użytkowania i witryny lub z nimi związanych wyłącznie w indywidualnym charakterze, a nie w ramach pozwów zbiorowych.

Zrzeczenie się i rozdzielność

Żadne zrzeczenie się przez Firmę jakiegokolwiek postanowienia lub warunku określonego w niniejszych warunkach użytkowania nie będzie uważane za dalsze lub stałe zrzeczenie się takiego postanowienia lub warunku lub zrzeczenie się jakiegokolwiek innego postanowienia lub warunku; brak dochodzenia przez Firmę prawa lub postanowienia na podstawie niniejszych warunków użytkowania nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków użytkowania zostanie uznane przez sąd lub inną właściwą jurysdykcję za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, takie postanowienie zostanie wyeliminowane lub ograniczone do minimalnego zakresu, tak aby pozostałe postanowienia warunków użytkowania były kontynuowane z pełną mocą i skutkiem. 

Całość porozumienia

Warunki użytkowania, polityka prywatności i warunki sprzedaży obowiązujące przy zakupie stanowią jedyną i całkowitą umowę między użytkownikiem a firmą Donaldson w odniesieniu do witryny internetowej i zastępują wszelkie wcześniejsze i równoczesne porozumienia, umowy, oświadczenia i gwarancje, zarówno pisemne, jak i ustne, w odniesieniu do witryny internetowej. 

Uwagi i obawy użytkownika

Ta witryna internetowa jest obsługiwana przez Donaldson Company, Inc. z globalną siedzibą główną pod adresem: Donaldson Company, Inc., Corporate Communications — MS430, PO Box 1299, Minneapolis Minnesota, 55440, USA. 

Wszelkie inne informacje zwrotne, komentarze, prośby o wsparcie techniczne i inne komunikaty związane z witryną — inne niż opisane w części dotyczącej praw autorskich — należy kierować na adres comm@donaldson.com.

Close